SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

1. Przyjęcia
 Pacjenci przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym.
Przyjęcie „nagłe” odbywa się bez skierowania ewentualnie ze skierowaniem otrzymanym podczas udzielania pomocy doraźnej.
Przyjęcie „planowe” wymaga pisemnego skierowania wydanego przez lekarza. Następuje w dniu ustalonym wcześniej, według listy oczekujących. W przypadku, gdy przyjmujący pacjenta lekarz dyżurujący stwierdzi, że pojawiły się przeciwwskazania do hospitalizacji, wyznaczana jest inna data.
 2. Skierowanie powinno zawierać:
 • dane osobowe pacjenta,
 • rozpoznanie,
 • dane lekarza wystawiającego wraz z numerem prawa do wykonywania zawodu,
 • numer umowy z NFZ,
 • datę wystawienia.
3. Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia „planowego” i nagłego : Pacjent powinien zgłosić się z następującymi dokumentami:
 • skierowanie do szpitala,
 • dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
 • obcokrajowcowi powinni przedstawiać rodzaj i numer karty pobytu oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej,
 • dokumenty dot. Stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z wcześniejszego leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.
Następnie pacjent badany jest przez odpowiedniego lekarza z oddziału, który dokonuje kwalifikacji do leczenia (kwalifikacje do leczenia szpitalnego lub inna decyzja).
Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, powinien potwierdzić ten fakt podpisem na poniższych dokumentach:
 • zgodę na hospitalizację,
 • oświadczenie o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielenie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej, wyznaczania osób do kontaktu oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.
Po załatwieniu części formalnej, pacjent przebiera się, pozostawia rzeczy w Depozycie lub odzież wierzchnią zabiera rodzina, a następnie w towarzystwie personelu szpitalnego trafia na właściwy oddział.
 4. Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
 • piżamę i kapcie,
 • szlafrok,
 • bieliznę osobistą,
 • ręcznik,
 • przybory toaletowe,
 • sztućce
UWAGA!
 • O kolejności przyjmowania na poszczególne oddziały decyduje kolejność zgłaszania się do Izby Przyjęć, za wyjątkiem osób wymagających szybkiego dokonania procedury przyjęcia.
 • W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
 • W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy opiekunów prawnych.
 • Brak potwierdzenia uprawniającego do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia kosztami leczenia w stanie nagłym – dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie, ale – jeżeli pacjent jest hospitalizowany – nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia.
5. Wypisy
Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy:
 • stan jego zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji,
 • zażąda wypisu sam lub uczyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy,
 • w sposób rażący naruszy regulamin szpitala, a nie zachodzi przy tym obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia bądź zdrowia lub życia innym osób.
O wypisie pacjent jest informowany podczas wizyty lekarskiej. Karta informacyjna oraz – ewentualnie – recepty i inne dokumenty – są do odebrania w sekretariacie oddziału.
Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej.
Pacjenci bez skierowań w stanach życia i nagłego pogorszenia stanu zdrowia przyjmowani są w ramach Szpitalnego oddziału ratunkowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08, czerwiec 2018 07:19 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, czerwiec 2018 09:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, czerwiec 2018 09:50 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, czerwiec 2018 09:51 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 12, wrzesień 2018 07:13 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 12, wrzesień 2018 07:14 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 12, wrzesień 2018 07:15 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski