SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

 1. Wszelka korespondencja przychodząca do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
 2. Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają Ordynatorzy/Koordynatorzy oddziałów oraz Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.
 3. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
 4. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie SPZZOZ w Płońsku we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:30 do 15.00.

Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków


Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Rozpatrywanie skarg

 1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.
 2. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
 • imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
 • datę zdarzenia,
 • nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
 • uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest Pełnomocnik ds. Promocji Zakładu p. Elżbieta Dłabik

tel.:23/661 77 13

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19, maj 2016 19:00 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, czerwiec 2018 08:07 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, czerwiec 2018 08:08 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, czerwiec 2018 08:11 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, czerwiec 2018 08:12 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski