SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wytyczne określono (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 352), zwanej dalej „Ustawą”.

Zgodnie z Ustawą ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania o:

 • źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu publicznego;
 • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • fakcie, iż SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku nie ponosi odpowiedzialności za treść  przetworzonych informacji udostępnionych w postaci pierwotnej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się do SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej szpitala.                   SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego                  w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

WNIOSEK ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienie informacji sektora publicznego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanej we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana                w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy.

W przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych              w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego wniosek powinien także zawierać wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni Starostwo zawiadamia wnioskodawcę                        o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 OPŁATY

Zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego                        w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY UDZIELENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTANIE

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30, maj 2018 07:54 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. środa, 30, maj 2018 08:19 Jacek Tołwiński

Mazowsze Serce Polski