SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z zapisami art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 52, poz.417 z późn.zm.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, o ile takie upoważnienie jest w dokumentacji medycznej,
  • podmiotom i organom wymienionym w ww. ustawie.

Udostępniana jest dokumentacja bieżąca i archiwalna.

Formy udostępniania

Dokumentacja jest udostępniana:

  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (oddział, poradnia, pracownia itp.) w obecności pracownika medycznego wskazanego przez ordynatora/kierownika danej komórki organizacyjnej, zaś w przypadku dokumentacji przekazanej do archiwum w obecności pracownika Działu Analiz i Statystyki;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest przez Dział Analiz i Statystyki Medycznej na pisemny wniosek osoby uprawnionej.

 Formularze wniosków są dostępne w:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub pocztą. 

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem tel.23 661 34 00 wew.494.

Wzory formularzy

Formularz wniosku o sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii dokumentacji medycznej [DOC]

Formularz wniosku o sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii dokumentacji medycznej [PDF]

 Odbiór wnioskowanej dokumentacji

Kopie dokumentacji archiwalnej i bieżącej należy odebrać osobiście w Dziale Analiz i Statystyki Medycznej (II piętro, budynek B Szpitala), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00. Dokumentację medyczną na prośbę wnioskodawcy wysyłamy również pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Osoby odbierające dokumentację proszone są o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo akt urodzenia dziecka lub decyzja sądu.

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej ( zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku)

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Za sporządzenie 1 strony wyciągu/ odpisu dokumentacji medycznej – opłata wynosi 8,50zł.

Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – opłata wynosi 0,30zł. za 1 stronę

Za sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym – opłata wynosi 1,70zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17, maj 2016 11:04 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 11:40 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30, sierpień 2017 07:52 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 30, sierpień 2017 07:52 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski