• SPZ ZOZ Płońsk

konkursy ofert

wtorek, 06 listopad 2018 13:49

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii

Napisane przez
                                 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z póżn. zm.) OGŁASZA KONKURSna udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii     1. Przedmiot konkursu Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii  Planowany termin rozpoczęcia udzielenia…
Ostatnio zmieniany środa, 28 listopad 2018 11:52
wtorek, 23 październik 2018 14:18

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

Napisane przez
                           OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK   na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925)   OGŁASZA KONKURS na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej 1. Przedmiot konkursu Usługi…
Ostatnio zmieniany środa, 07 listopad 2018 10:29
poniedziałek, 20 sierpień 2018 14:12

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Napisane przez
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK   na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych OGŁASZA KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Przedmiot konkursu Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej…
Ostatnio zmieniany czwartek, 30 sierpień 2018 09:02
wtorek, 26 czerwiec 2018 13:55

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH

Napisane przez
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK na podstawie umowy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,   OGŁASZA KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego   1. Przedmiot konkursu Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej…
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 lipiec 2018 14:09
piątek, 22 wrzesień 2017 13:37

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych

Napisane przez
OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 w zakresie świadczeń zdrowotnych: Badań histopatologicznych Na podstawie art.26 i 27 ustawy o Działalności leczniczej        Z a p r a s z a Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.10.2017r do dnia 31.01.2019r. W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.…
Ostatnio zmieniany piątek, 29 wrzesień 2017 14:51
czwartek, 22 czerwiec 2017 14:19

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii

Napisane przez
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) jako udzielający zamówienia   o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii    Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas…
Ostatnio zmieniany wtorek, 04 lipiec 2017 14:12
wtorek, 16 maj 2017 15:58

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37.

Napisane przez
OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 .                    -w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowe Na podstawie art.26 i 27 ustawy o Działalności leczniczej ZAPRASZA Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 1.06.2017r do dnia 31.01.2020r. W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących…
Ostatnio zmieniany wtorek, 16 maj 2017 16:16
sobota, 04 marzec 2017 12:00

Zaproszenie do składania ofert na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

Napisane przez
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie prowadzone na podstawie art. 26 z dnia15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. (Dz. U. z 2013r poz 217 t.j. z późn. zm.)   Usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.  
Ostatnio zmieniany czwartek, 16 marzec 2017 13:51
czwartek, 24 listopad 2016 13:58

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 .

Napisane przez
                                                           OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 . -w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w oddziałach: - Chirurgicznym - Internistycznym - Kardiologicznym - Szpitalnym Odziale Ratunkowym - Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego - w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej Badań diagnastycznych w zakresie: Rezonansu Magnetycznego w trybie całodobowym Densytometrii Scyntygrafii           PET Radioterapii onkologicznej Medycyny neuklearnej   Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o Działalności…
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 10:09
czwartek, 28 kwiecień 2016 12:55

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielenia świadczeń zdrwowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza

Napisane przez
                                                                                              Płońsk,27.04.2016 OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 . -w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych :                                                                   w Oddziałach :                                                                                                                                                                                                                          -Internistycznym                                                                                                                                                                                                                                -Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz wykonywanie badań EEG u dzieci i dorosłych                                                                                          Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej /Dz.U.2013.217 j.t./ Z a p r a s z a Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej…
Ostatnio zmieniany czwartek, 28 kwiecień 2016 13:07
piątek, 11 grudzień 2015 19:55

konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza

Napisane przez
OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 w zakresie świadczeń zdrowotnych: lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w Oddziałach : - Internistycznym - Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej - Koordynatora oddziału : Szpitalnego Oddziału Ratunkowego . Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej /Dz.U.2013.217 j.t./ Z a p r a s z a Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych…
Ostatnio zmieniany piątek, 11 grudzień 2015 20:04