• SPZ ZOZ Płońsk
piątek, 03 sierpień 2018 13:48

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Napisane przez

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
w zakresie:

dializoterapii pacjentów hospitalizowanych                                                                                   
badań rezonansu magnetycznego                                                                                                                
badań EEG  

  Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.09.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 20.08.2018 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert - dnia 21.08.2018 r. o godzinie 12.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 21.08.2018 r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 22.08.2018 r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Ogłoszenie o konkursie

- Regulamin komisji konkursowej

- Szczegółowe warunki konkursu ofert

- Formularz ofertowy

- Umowa badanie EEG

- Umowa dializoterapia

- Umowa rezonans magnetyczny

 

 

Czytany 923 razy