• SPZ ZOZ Płońsk

Pracownia Tomografii Komputerowej

Badania wykonywane są na aparacie spiralnym wysokiej klasy umożliwiającym rekonstrukcję obrazów w technice 3D.

SPZZOZ w Płońsku świadczy usługi w zakresie tomografii komputerowej w ramach umowy z NFZ. Są to Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne Współfinansowane (czyli kosztem badania obciążony jest zlecający i NFZ zgodnie z wyceną przedstawioną przez NFZ w zał. Nr 1b do materiałów informacyjnych AOS) Podstawą do wykonania badania w ramach obowiązującej umowy jest skierowanie wystawione przez lekarza świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (na skierowaniu musi być pieczątka instytucji zlecającej z numerem umowy z NFZ)

Standardowe badania TK:

 • głowy,
 • szyi,
 • klatki piersiowej,
 • jamy brzusznej,
 • miednicy,
 • kończyn,
 • badania angio TK.

Badanie Tomografii Komputerowej można wykonać również odpłatnie. Badania płatne wykonywane są wyłącznie za okazaniem skierowania od lekarza.

 

30 31

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z CENNIKIEM!!!

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
 
LP. NAZWA BADANIA CENA [PLN]
1 Badanie TK jednofazowe bez kontrastu głowy 250.00
twarzoczaszki 250.00
oczodołów 250.00
zatok 250.00
kości skroniowych 250.00
narządów szyi 300.00
2 Badanie TK z kontrastem głowy 300.00
twarzoczaszki 300.00
oczodołów 300.00
zatok 300.00
narządów szyi 350.00
3 Badanie TK bez kontrastu jamy brzusznej 350.00
4 Badanie TK z kontrastem jamy brzusznej 420.00
5 Badanie TK dwufazowe jamy brzusznej z miednicą małą 450.00
6 Badanie TK bez kontrastu narządów miednicy małej 270.00
7 Badanie TK z kontrastem narządów miednicy małej 320.00
8 Badanie TK bez kontrastu klatki piersiowej 300.00
9 Badanie TK z kontrastem klatki piersiowej 350.00
10 HRCT klatki piersiowej 300.00
11 Badanie TK dwufazowe ze SK klatki piersiowej i jamy brzusznej 600.00
12 Badanie TK angio głowy 450.00
13 Badanie TK angio tętnic szyjnych 500.00
14 Badanie TK angio aorty piersiowej 450.00
15 Badanie TK angio aorty brzusznej 450.00
16 Badanie TK angio kończyn dolnych 550.00
17 Badanie TK angio tętnic nerkowych, pnia trzewnego 450.00
18 Badanie TK jednofazowe kości, stawów 270.00
19 Badanie TK z kontrastem kości, stawów 320.00
20 Badanie TK kręgosłupa (I zakres – odcinki) 300.00
21 Badanie TK wieloodcinkowe (pilitrauma) ze środkiem kontrastowym 750.00
23 Kolonografia CT 550.00
24 Ocena stopnia uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Score) 200.00
25 Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score 600.00
26 Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score oraz oceną frakcji wyrzutowej 800.00
27 Drukowanie kliszy na życzenie pacjenta - 1 klisza 20.00+VAT

 

Informacje dla pacjentów Pracowni Tomografii Komputerowej.
Badania radiologiczne wykonane są przy użyciu promieniowania jonizującego, które nie jest obojętne dla organizmu człowieka. W związku z tym konieczne jest skierowanie od lekarza na tego typu badanie.
Skierowanie powinno być wypełnione czytelnie i zawierać dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, rodzaj badania, rozpoznanie oraz podpis i pieczątkę lekarza kierującego). Badania rentgenowskie nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia. Promieniowanie X nie jest widoczne, ani w jakikolwiek sposób odczuwalne fizycznie. Dyskomfort może odczuwać pacjent podczas ułożenia danej części ciała zgodnie z procedurą wykonywania badań spowodowany bolesnością danej okolicy. Prawidłowe ułożenie pacjenta do badania służy uzyskaniu właściwej diagnozy.

Przygotowanie pacjenta do badania:
W czasie badanie konieczne jest odsłonięcie badanej części ciała w celu uniknięcia artefaktów w badaniu i konieczności jego powtórzenia (dotyczy to również ozdób i biżuterii) Podczas badania konieczna jest współpraca pacjenta z technikiem rtg oraz lekarzem radiologiem oraz słuchanie i wykonywanie ich poleceń. Przed badaniem pacjentki zobowiązane są do powiadomienia lekarza i/lub technika o swojej ciąży, bądź możliwości ciąży, gdyż jest to przeciwwskazaniem do badania. Pacjentki mają prawo do uzyskania informacji na temat ewentualnych zagrożeń dla płodu podczas ekspozycji rtg. Niektóre z badań TK celem postawienia prawidłowej diagnozy, wymagają podania dożylnie środka cieniującego zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego badanie. W przypadku pacjentów ambulatoryjnych wymagane jest wyrażenie pisemnej zgody na obowiązującym w Pracowni TK formularzu zgody. Pacjenci szpitalni wyrażają pisemną zgodę w oddziałach szpitala. W wyjątkowych sytuacjach (małe dzieci, osoby niepełnosprawne), kody nie można z przyczyn medycznych poddać pacjenta premedykacji , istnieje możliwość obecności opiekuna podczas badania. Konieczne jest wyrażenie zgody personelu i opiekuna. Osoba ta musi mieć ukończone 18lat, a w przypadku kobiet – przeciwwskazaniem jest ciąża. Opiekunom tym zapewniamy środki ochrony radiologicznej.
Opiekunowie dzieci do lat 16 zobowiązani są dostarczyć do rejestracji pracowni rtg Książeczki Zdrowia Dziecka w celu odnotowania wykonania badania rtg.

 • Badania współfinansowane przez NFZ wykonywane są na podstawie skierowań spełniających wymogi NFZ oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia pacjenta.
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych badań i zapisów na badanie oraz odbioru ich wyników są dostępne w Rejestracji Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.


Przed wykonaniem badania pacjenci poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariusza medycznego, zawierającego informacje na temat swojego stanu zdrowi a i zgody na podanie środka kontrastowego.

Tomografia komputerowa z użyciem środka cieniującego

 • Na badanie należy zgłosić się na czczo
 • Wskazane jest dostarczenie wyników badań TK wykonywanych wcześniej jak również aktualnych wyników badań laboratoryjnych poziomu kreatyniny i mocznika
 • W przypadku badania jamy brzusznej należy przynieść z sobą ½ l niegazowanej wody

U kobiet w wieku rozrodczym w razie istniejących wątpliwości wykonać test ciążowy